I. Všeobecná ustanovení

Prodávajícím ve smyslu těchto obchodních podmínek je firma

Gumárna K+P, s.r.o.
Zahradní 96
541 01 Trutnov, IČ 27485901

zapsaná Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 21817.

Kupující učiněním závazné objednávky (nebo potvrzením kupní smlouvy) stvrzuje, že akceptuje tyto podmínky pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Firma Gumárna K+P s.r.o. (dále uváděná jako ”prodávající”) se zavazuje, že odběrateli dodá zboží v souladu se specifikacemi objednávky, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění

Místem plnění je výrobní závod prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu nebo dopravci – přepravní firmě.

IV. Poptávka, nabídka, objednání zboží a uzavření smlouvy

Poptávky na výrobky je možno provést poštou, telefonem, e-mailem či osobně. Poptávka musí obsahovat veškeré údaje a náležitosti, které jsou potřeba pro řádnou identifikaci poptávajícího. V případě požadavku na výrobu nového výrobku kromě počtu kusů a požadovaného termínu dodání také výkresovou dokumentaci v rozsahu potřebném pro řádné zpracování nabídky včetně jakostních požadavků. Pokud má výrobek již katalogové číslo prodávajícího, pak toto katalogové číslo.

Nabídka prodávajícího na takovouto poptávku má platnost 2 týdny, pokud není uvedeno jinak.

Objednávka musí obsahovat veškeré údaje a náležitosti, které jsou potřeba pro řádnou identifikaci kupujícího. U právnických osob je to název a sídlo společnosti, její IČO a DIČ, přesnou adresu dodání včetně telefonního čísla osoby, která převezme zboží od přepravce. U fyzické osoby je to jméno a příjmení, sídlo, její IČO a DIČ, přesnou adresu dodání včetně telefonního čísla osoby, která převezme zboží od přepravce. Pokud má výrobek katalogové číslo prodávajícího, pak toto katalogové číslo. Kupující musí zajistit, že jakákoliv konstrukční změna výrobku se stejným katalogovým číslem bude jednoznačně konzultována s prodávajícím před objednáním výrobku. V případě, že je objednávka činěna na základě nabídky prodávajícího, musí objednávka obsahovat jednoznačný odkaz na tuto nabídku. Za správnost údajů na objednávce odpovídá kupující. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká zaevidováním objednávky prodávajícím.  K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo před zahájením jakýchkoliv kroků směřujících k uzavření smlouvy učinit potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat písemnou objednávku s podpisem oprávněné osoby.

Prodávající je vždy oprávněn na základě svých dosavadních zkušeností, poznatků a/nebo s ohledem na charakter objednávky žádat kupujícího o potvrzení objednávky takovým způsobem, který považuje za odpovídající. Za žádost v tomto smyslu se považuje i předpis platby předem formou zálohové faktury. Případné odmítnutí potvrzení objednávky kupujícím má za následek zneplatnění objednávky. Za odmítnutí potvrzení objednávky se považuje neuhrazení zálohové faktury do data splatnosti této zálohové faktury (připsání částky na účet prodávajícího). Zasláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího. Pokud jsou tyto obchodní podmínky v rozporu s obchodními podmínkami kupujícího, kupující tímto akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Daňový doklad na vyrobené zboží bude prodávajícím vystaven nejpozději následující pracovní den po předání nebo odeslání zboží. Splatnost daňového dokladu je dle uvedených termínů. Případná nutnost opravy jakýchkoliv údajů uvedených na daňovém dokladu nemá odkladný vliv na termín splatnosti.

Pokud kupující chce stornovat již zadanou objednávku, musí písemně kontaktovat prodávajícího a obdržet jeho písemný souhlas se stornem. Samotné písemné oznámení storna ze strany kupujícího nelze brát za rozhodné.

V. Cena a platba

Ceny zveřejněné prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání, jsou bez DPH, EXW (ze závodu) Zahradní 96, Trutnov, ČR. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě výrazné změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů a to i v průběhu zpracování objednávky. O takovéto situaci bude prodávající informovat kupujícího formou nového potvrzení objednávky. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná pracovním dnem následujícím bezprostředně po dni obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje/  předá dopravci co nejdříve bez zbytečných odkladů. V případě, že objednané zboží není skladem, je dodací lhůta minimálně 15 pracovních dnů od obdržení objednávky, nebyla-li domluvena jiná dodací lhůta. V případě, že prodávající žádá kupujícího o potvrzení objednávky, začíná dodací lhůta běžet pracovním dnem následujícím bezprostředně po dni obdržení potvrzení objednávky kupujícím.

VII. Převzetí, přepravné, poštovné

Zboží lze vyzvednout osobně v době od 07:00 do 14:00 v pracovních dnech v sídle firmy. Mimo tuto dobu je třeba osobní vyzvednutí konzultovat s prodávajícím. Osobní vyzvednutí prodávající nezpoplatňuje. Rizika přecházejí na kupujícího okamžikem převzetí.

Zboží lze zaslat s přihlédnutím k jeho charakteru a hmotnosti prostřednictvím přepravní služby. Veškerá rizika přecházejí v tomto případě na osobu zajišťující přepravu okamžikem předání zboží této osobě. Prodávající neodpovídá za služby přepravce. Přeprava zboží se zpoplatňuje zvlášť dle tarifů přepravce a je součástí fakturace. Zboží může být zasíláno i na dobírku. Faktura a dodací list jsou standardně vkládány do balíku, v případě rozdělení zásilky do více balíků, do jednoho z nich. V případě, že kupující chce zaslat daňový doklad poštou nebo e-mailem, musí tuto informaci uvést do objednávky.

VIII. Záruka a servis

Záruku za jakost prodávaného zboží prodávající poskytuje ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Reklamovat nelze vlastnosti výrobku, které obdobné výrobky prodávajícího běžně nemají a které nebyly kupujícím v objednávce požadovány, jako odlišná tvrdost pryže, jiné rozměrové tolerance a podobně.

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a podrobný popis závady.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. Doba na vyřešení reklamace činí 30 dní od data uplatnění reklamace. Pokud nelze reklamaci vyřešit výše popsaným způsobem, vrací se kupujícímu cena, kterou za zboží prodávajícímu zaplatil.

IX. GDPR deklarace souladu

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími právními předpisy.

Společnost:

Gumárna K+P, s.r.o., se sídlem Zahradní 96, 541 01 Trutnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21817

Zastoupená:
Ing. Martinem Zárečným, jednatelem a Petrem Paschoutem, jednatelem

tímto prohlašuje a zároveň činí ujištění, že:

  1. zásadně neshromažďuje osobní údaje osob za účelem jiným, než je zákonná povinnost pro realizaci obchodních případů na základě poptávky či objednávky těchto osob.
  2. při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, s GDPR a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  3. splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a že implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů.
  4. zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů.
  5. je si vědoma své plné odpovědnosti za zpracování osobních údajů a důsledků spojených s porušením povinností stanovených jí jako správci osobních údajů platnou a účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů představovanou zejména GDPR.
X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, v jakém byly zveřejněny v den, který je uveden v den obdržení   objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky a také že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku prodávajícího nebo vystavené nabídce a to včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou – podkladem ke kupní smlouvě – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – Občanský zákoník.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 11.04.2022.

V Trutnově dne 11.04.2022
Gumárna K+P s.r.o., Zahradní 96, 541 01 Trutnov

Zastoupená:
Ing. Martinem Zárečným, jednatelem a Petrem Paschoutem, jednatelem

Obchodní podmínky